Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD AMC ZVEZDA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08256373
ISIN: RSAMCZE06048
Naziv: PRIJOVIĆ MIROLJUB
JMB: 0709956860031
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum sticanja vlasništva: 15. 04. 2008.
Preuzeto 4363 akcija po ceni od 300.00 din.