12.01.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Prvi maj" a.d. Raška-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 47.291 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPMRAE55374 izdavaoca „Prvi maj“ a.d. Raška - u stečaju (MB:07597053), usled zaključenog stečajnog postupka.

Javne nabavke