26.03.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGODRVO-HOLDING

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 61.287 akcija nominalne vrednosti 9.410,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSJUGDE40403 izdavaoca „JUGODRVO-HOLDING“ Beograd (MB: 07034113), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Javne nabavke