11.06.2018.

Dopuna obaveštenja o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AIK BANKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

AIK BANKA - Dopuna dnevnog reda XLIV redovne sednice Skupštine akcionara.pdf
Javne nabavke