14.06.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RODGAS BAČKA TOPOLA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 2.605 akcija nominalne vrednosti 34.590,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRDGSE05312, izdavaoca RODGAS, BAČKA TOPOLA (MB: 08576416), usled statusne promene.

Javne nabavke