14.06.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca FKL TEMERIN

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 285.587 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFKLTE88431, izdavaoca FABRIKA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA I KARDANA FKL, TEMERIN (MB: 08115893), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Javne nabavke