11.10.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „ZASTAVA AUTO PROMET“ AD NOVI SAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 138.762 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZPNSE28580 izdavaoca „ZASTAVA AUTO PROMET“ AD NOVI SAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20596449), usled završenog postupka prinudne likvidacije.

Javne nabavke