11.10.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „S&A CAPITAL INVESTMENTS“ AD BEOGRAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 26.800 akcija nominalne vrednosti 550,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSACIE54314 izdavaoca „S&A CAPITAL INVESTMENTS“ AD BEOGRAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20652462), usled završenog postupka prinudne likvidacije.

Javne nabavke