05.01.2010.

Obaveštenje o besplatnim akcijama članovima CRHoV

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O BESPLATNIM AKCIJAMA


Po osnovu poslova sa besplatnim akcijama (u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, „Sl. glasnik RS“, br. 123/07), Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti obaveštava članove o sledećem:
Član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti preko korisničke WEB aplikacije Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, sprovodi transakcije za besplatne akcije po osnovu kupoprodajnog ugovora overenog u sudu, po osnovu nasleđa i poklona, a na osnovu primljene dokumentacije od strane klijenta.
Promena matičnih podataka o zakonitim imaocima hartija od vrednosti besplatnih akcija vrši se u skladu sa tačkom 28. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 113/2006, 24/2008, 38/2008, 70/2008 i 17/2009).
U prilogu ovog pisma je kratko operativno uputstvo za rad sa besplatnim akcijama.

Operativno uputstvo za web aplikaciju u vezi besplatnih akcija.doc
Javne nabavke