Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: KERAMIKA A.D. MLADENOVAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07065434
ISIN: RSKRMLE33593
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: ENERGO BROKER A.D.
Datum sticanja vlasništva: 07. okt 2008.
Preuzeto 260028 akcija po ceni od 353.90 din.