Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07205180
ISIN: RSZAVRE49864
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: MEDIOLANUM INVEST AD
Datum sticanja vlasništva: 20. feb 2009.
Preuzeto 48776 akcija po ceni od 2,387.75 din.