Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: IKARBUS A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07739494
ISIN: RSIKARE93713
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 09. okt 2008.
Preuzeto 188463 akcija po ceni od 3,850.94 din.