Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: FADIP-KONCERN A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08070075
ISIN: RSFADPE53357
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: GT BROKER A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 11. sep 2007.
Preuzeto 851533 akcija po ceni od 69.43 din.