Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: DDOR NOVI SAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08194815
ISIN: RSDDORE36727
Naziv: AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZIT
JMB: 17606786
Depozitar HoV: KOMERCIJALNA BANKA AD
Datum sticanja vlasništva: 31. jan 2008.
Preuzeto 1761723 akcija po ceni od 10,336.32 din.