20.06.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HEBA A.D. BUJANOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.757.799 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSHEBAE40374, izdavaoca HEBA A.D. BUJANOVAC (MB: 07205236), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.