21.10.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ALFA BROKER AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 8.000 akcija nominalne vrednosti 630,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSABDDE13109 izdavaoca ALFA BROKER AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20339454), usled završenog postupka prinudne likvidacije.