12.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAM AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

FAM AD poziv_potpisan.pdf