22.10.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd za 2020. godinu

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDIU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 21.06.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana „M&V Investments“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 22.10.2021. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca „MESSER TEHNOGAS“ a.d. Beograd, za 2881 akcionara u ukupnom neto iznosu 376.565.810,00 dinara.