12.07.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VIG AGROVOJVODINA" Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 86.031 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSAVIGE75678 izdavaoca „VIG AGROVOJVODINA“ Novi Sad (MB: 08134294), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.