09.01.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NEOPLANTA NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 3.210.784 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNEOPE61155, izdavaoca NEOPLANTA NOVI SAD (MB: 08142289), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.