14.08.2019.

Obaveštenje o isplaćenoj dividendi izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDIU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 18.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Societe Generale banka Srbija» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 14.08.2019. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca «IMPOL SEVAL» valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, za 993 akcionara u ukupnom neto iznosu 42.274.246,88 dinara.