22.10.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o., Beograd za 2020. godinu

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLAĆENOJ DIVIDENDIU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 29.04.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 22.10.2021. godine izvršio isplatu dividende izdavaoca „AMS Osiguranje“ a.d. Beograd, za 429 akcionara u ukupnom neto iznosu 1.462.538,31 dinara.