27.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv i dnevni red za Skupštinu akcionara društva JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD.pdf