23.11.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ,,TIV-INTERNACIONAL“- U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 62.911 običnih akcija nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTIVIE70055 izdavaoca ,,TIV-INTERNACIONAL“- U STEČAJU (MB: 17393740), usled zaključenog stečajnog postupka.