22.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IRIS" Prijepolje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 31.142 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIRISE36205 izdavaoca „IRIS“ Prijepolje (MB: 07190255), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.