24.07.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RUDNIK OLOVA I CINKA GROT AD VRANJE

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 290.120 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSGRVRE67993 izdavaoca RUDNIK OLOVA I CINKA GROT AD VRANJE (MB: 17288261), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.