05.07.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca "EXCELSIOR" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 13.452 akcija izdavaoca „EXCELSIOR“ a.d. Beograd (MB: 06934218), pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSEXCLE67585, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.