17.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara BDD DIL BROKER AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti "DIL BROKER" a.d. Beograd

Saziv Dil broker ad.pdf