15.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "KOPEX MIN-FITIP" AD NIŠ - u likvidaciji

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara FITIP.pdf