10.08.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VUNIL AD LESKOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 140.619 običnih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVUNLE60355 izdavaoca VUNIL AD LESKOVAC (MB: 07214162), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.