12.09.2019.

Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca "SIMPO" a.d. Vranje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI RAČUNOVODSTVENE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu računovodstvene vrednosti 18.404.320 akcija izdavaoca „SIMPO“ a.d. Vranje (JMB:07105681) sa 1.081,8789 dinara na 525,36 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSSMPOE17860, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.