16.03.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD AUTO KUĆA KOMPRESOR

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 60.229 običnih akcija nominalne vrednosti 4.620,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSKOMPE39358 izdavaoca AD AUTO KUĆA KOMPRESOR (MB: 07008899), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.