09.02.2018.

Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca „FINTEL ENERGIJA“ AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ZAMENI AKCIJA

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio zamenu 3.825 akcija izdavaoca „FINTEL ENERGIJA“ AD BEOGRAD (MB: 20305266), pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara sa 25.000.000 akcija pojedinačne računovodstvene vrednosti od 0,153 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSFINEE60549, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.