23.09.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 661.296 akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSEIBBE81150 izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA (MB: 07866470), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.