05.02.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR a.d. Raška

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-45/7-18 od 02.02.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «MM 99» d.o.o. za proizvodnju i usluge Stara Pazova, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR» a.d. Raška.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR a.d. Raška.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR a.d. Raška.pdf