20.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MING KOVAČNICA AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Poziv za ponovljenu sednicu skupstine akcionara.pdf