18.05.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZASTAVA METAL AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 68.872 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZMREE38744 izdavaoca ZASTAVA METAL AD BEOGRAD (JMB: 07609582), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.