15.11.2023.

Obaveštenje o pristupu novoj Aukcijskoj platformi Uprave za javni dug

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD REDNOSTI

Obaveštenje o pristupu novoj Aukcijskoj platformi Uprave za javni dug

Obaveštavamo vas da su Izmenama i dopunom Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 broj 2-10/3-2 od 04.10.2023. godine ista usklađena sa Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Sl. glasnik RS", br. 83/2023).

Navedenom uredbom predviđen je prelazak na novu aukcijsku platformu za primarnu prodaju državnih hartija od vrednosti i otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća (u daljem tekstu: nova aukcijska platforma), koja će biti deo informacionog sistema Centralnog registra.

Stoga je prelaznim i završnim odredbama Izmena i dopune Pravila poslovanja Centralnog registra od 04.10.2023. godine predviđeno sledeće:

1)Centralni registar će svim licima ovlašćenim za trgovanje državnim hartijama od vrednosti kojima su ranije dodeljena posebna ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi radi učešća na aukcijama za otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća ta ovlašćenja automatski proširiti na pristup novoj aukcijskoj platformi;
2)Članovi Centralnog registra čijim zaposlenima su ranije izdate jedinstvene personalizovane smart kartice za pristup informacionom sistemu Centralnog registra, ali nisu imali dodeljena posebna ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi radi učešća na aukcijama za otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća, mogu podneti Centralnom registru zahtev za dodelu posebnog ovlašćenja za pristup novoj aukcijskoj platformi, u skladu sa tačkom 139a Pravila poslovanja;
3)Članovi Centralnog registra čijim zaposlenima nisu ranije izdate jedinstvene personalizovane smart kartice mogu podneti Centralnom registru zahtev za izdavanje kartica i dodelu posebnih ovlašćenja za pristup novoj aukcijskoj platformi u skladu sa tač. 139. i 139a Pravila poslovanja.

Detaljno tehničko uputstvo za pristup aukcijskoj platformi, kao i uputstvo za dodelu i ukidanje posebnih ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi objavljena su na internet stranici Centralnog registra, u delu Uputstva.

Pozivamo članove iz tačaka 2) i 3) gore, koji su zainteresovani za dobijanje posebnih ovlašćenja za pristup novoj aukcijskoj platformi da što pre podnesu Centralnom registru odgovarajuće zahteve.