16.09.2019.

Isplata dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «NIS» a.d. Novi Sad: Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2018. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad od 27.06.2019. godine, Odluka Odbora direktora o određivanju dana, postupka i načina isplate dividendi za 2018. godinu akcionarima NIS a.d. Novi Sad od 02.09.2019. godine, Odluka generalnog direktora o datumu isplate dividende akcionarima NIS a.d. Novi Sad od 02.09.2019. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «NIS» a.d. Novi Sad vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 17.09.2019. godine.

Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu.pdf
Notice of dividend payment for 2018.pdf