06.10.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-3337/5-17 od 06.10.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «BANAT 1894» d.o.o. Vršac, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «KOMPANIJA TAKOVO» a.d. Gornji Milanovac.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf