03.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA AD BAJINA BAŠTA

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Elektroizgradnja.pdf