17.07.2019.

Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "CIKLONIZACIJA" a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti 21.508 akcija izdavaoca „CIKLONIZACIJA“ a.d. Novi Sad (JMB:08175730) sa 1.000,00 dinara na 3.000,00 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVTFR, RSCIKLE24337, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.