31.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu skupstine WVP FUND MANAGEMENT 31072020.pdf