07.04.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 28.04.2021..pdf