10.07.2019.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih preferencijalnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš od 28.06.2018. godine, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš od 04.07.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš, daje ponudu za otuđenje sopstvenih preferencijalnih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih preferencijalnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf