09.10.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "INOS ENBI" a.d. Beograd-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 200 akcija nominalne vrednosti 4.128,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSINENE47284 izdavaoca „INOS ENBI“ a.d. Beograd - u stečaju (MB:17489500), usled zaključenog stečajnog postupka.