16.09.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 4.030 akcija izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC (MB: 07163924), pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSAVALE35026, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.