24.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GALEB GTE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Izveštaj o bitnom događaju - skupština 2020 Galeb GTE ad digital sign.pdf