03.09.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca VATROSERVIS AD NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 803 akcije izdavaoca VATROSERVIS AD NOVI SAD (MB: 08175748), pojedinačne nominalne vrednosti od 1000,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSVSRSE59605, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.