24.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca ZIMPA AD UB

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Izvestaj o bitnom dogadjau skupstina zimpe digital sign.pdf